Polskie Centrum Badań i Certyfikacji uprzejmie prosi o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w Konferencji.

ORGANIZATOR

1.Organizatorem konferencji jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-699 przy ulicy Kłobuckiej 23A, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144813, NIP: 951-20-63-356.

ZGŁOSZENIA

1.Organizator realizuje konferencję w zakresie i terminie szczegółowo opisanych na stronie https://rejestracja.pcbc.gov.pl
2.Aby wziąć udział w konferencji, organizowanej przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji należy zarejestrować swój udział oraz wnieść opłatę w wysokości 450 zł netto/osoba na podstawie faktury PROFORMA dostarczonej drogą e-mailową przez organizatora konferencji.
3.O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane bedą do 20 września br. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator.
4.Bezkosztowa rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa do 7 dni roboczych przed planowaną datą konferencji, rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z obciążeniem uczestnika pełnymi kosztami udziału w wydarzeniu,
5.Na 10 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia konferencji Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w konferencji, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału, fakturę PROFORMA oraz dodatkowe informacje organizacyjne dotyczące wydarzenia.

KOSZT UDZIAŁU I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Koszt udziału w konferencji wynosi 450 zł netto/osoba i obejmuje: udział w wydarzeniu, zaświadczenie uczestnictwa w konferencji, materiały marketingowe a także koszty posiłków (przerwy kawowe i lunch),
2.Cena udziału w konferencji podana jest w złotych polskich, w kwocie netto.
3.Płatność za udział w konferencji należy uiścić przed realizacją konferencji, zaraz po otrzymaniu od PCBC S.A. informacji o tym, że konferencja się odbędzie. Numer rachunku oraz termin płatności zostanie podany w materiałach informacyjnych przesłanych do uczestników najpóźniej 10 dni przed planowanym wydarzeniem.
4.Po zaksięgowaniu wpływu na konto PCBC S.A. zostanie wystawiona faktura za udział w konferencji.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z udziału w konferencji nie później niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia wydarzenia Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z rezygnacją.
2.W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji przez Zamawiającego w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia wydarzenia, lub niewzięcie udziału w wydarzeniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie zorganizowane wydarzenie, ewentualne wcześniej wpłacone przez Zamawiającego kwoty nie podlegają zwrotowi, a Zamawiający zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu konferencji faktur VAT, tak jakby wzięli w niej udział.
3.Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

ZMIANY TERMINU KONFERENCJI

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca konferencji.
2.W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości, na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego.
3.Zamawiający zgłaszający Uczestników konferencji ma prawo zmieniać osoby delegowane na wydarzenie w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem konferencji. Zmiana powinna nastąpić w takiej samej formie, jak zgłoszenie.

ecolabel trawa

 
Copyright © 2019 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect